Bibliotek

Bokhylle
© iStockphoto

Kopinor har enkelte avtaler som er spesielt rettet inn mot bibliotek. For øvrig er fag- og forskningsbibliotek omfattet av de avtalene som eieren (stat, kommuner, læresteder og andre virksomheter) har med Kopinor.

Kort om kopiering i bibliotek

  • Universitets- og høgskolebibliotek og andre vitenskapelige og faglige bibliotek som drives av det offentlige, folkebibliotek og fylkesbibliotek kan på visse betingelser, kopiere verk for
    • konserverings- og sikringsformål
    • andre særskilte formål
  • Det er videre lagt til rette for at det kan inngås avtaler med rettighetshaverne om tilgjengeliggjøring for allmennheten, f.eks. på internett, av biblioteksamlingene, jf. åndsverkloven § 16a. Et eksempel er avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor om digital formidling av bøker (Bokhylla.no).
  • Bibliotek som faller utenfor de kategorier som er nevnt i forskriften til åndsverkloven, typisk et bibliotek i en privat virksomhet, har ingen særprivilegier etter loven.
  • Alle bibliotek er ellers omfattet av de avtalene som eieren (stat, kommuner, undervisningsinstitusjoner og andre virksomheter) har med Kopinor.

Mer informasjon

Publikasjonen På rett hylle med åndsverkloven. En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum (ABM-skrift # 45) gir en oversikt over de viktigste prinsippene i opphavsretten, samt besvarer de vanligste spørsmålene knyttet til bruk av åndsverk og andre arbeid i arkiv-, bibliotek- og museumssektoren.