Samarbeidsavtale mellom Universitets- og høgskolerådet og Kopinor

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor er etter forhandlinger kommet til enighet om vedlagte mønsteravtale om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høgskoler med virkning fra 1.7.2016 til 30.6.2018.

UHR og Kopinor er videre enige om følgende:

  1. Institusjonene faktureres i henhold til bestemmelsene i mønsteravtalen §§ 23 og 24. Kopinor skal samtidig skriftlig orientere UHR om grunnlaget for betaling av vederlag for de institusjonene som har inngått mønsteravtalen.
  2. Partene skal i fellesskap utarbeide en orientering til alle UH-institusjonene om ny mønsteravtale. UHR påtar seg å anbefale at institusjonene i UHR tilslutter seg avtalen.
  3. Partene ser at avtalen kan være vanskelig tilgjengelig for brukerne og vil i fellesskap utarbeide en veiledning til institusjonene om avtalen generelt og bruk av Bolk spesielt.
  4. Partene har et felles ønske om at registrering og rapportering som følger av mønsteravtalen kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv og brukervennlig måte. Partene vil, etter nærmere avtale, samarbeide om å utrede løsninger som gir slik effekt, herunder vurdere behov for forbedringer og løsninger for integrasjon mot andre sektorrelevante verktøy. Partene er positiv til at denne oppfølgingen blant annet kan skje gjennom ulike delprosjekter hvor utvalgte institusjoner og tredje parts systemleverandører deltar.
  5. Partene vil i fellesskap la gjennomføre kartlegging av faktisk kopiering og bruk av beskyttet materiale i UH-institusjonenes virksomhet, i løpet av avtaleperioden, som grunnlag for forhandlinger om fastsettelse av vederlag i framtidig avtale. Gjennomføring skjer etter nærmere avtale og i samsvar med mønsteravtalens kapittel 10. Arbeidet ledes av et utvalg med to representanter fra hver av partene. Utvalget suppleres med statistikkfaglig kompetanse.
  6. Partene er innstilt på å fremforhandle ny mønsteravtale med virkning fra 1.7.2018.
  7. Dersom forhandlinger om forlengelse eller reforhandling av mønsteravtale for UH-institusjonene ikke fører til enighet, kan hver av partene etter samarbeidsavtalen kreve mekling eller, dersom mekling ikke fører frem, at tillatelse til og vilkår for eksemplarfremstillingen fastsettes av nemnd, jf. åndsverkloven § 38.
  8. Denne samarbeidsavtalen gjelder til 30.6.2018.

Samarbeidsavtalen undertegnes med forbehold om godkjennelse fra partenes respektive styrer.

Samarbeidsavtalen foreligger i to eksemplar, ett til hver av partene.

Oslo, den 16. juni 2016

For UHR
Alf Rasmussen (sign.)
generalsekretær

Oslo, den 16. juni 2016

For Kopinor
Yngve Slettholm (sign.)
administrerende direktør