Samarbeidsavtale mellom Norsk Viseforum og Kopinor

om mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale i virksomheten til ensembler som er medlem av Norsk Viseforum

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

  1. Partene har forhandlet fram en mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i kor som er medlem av Norsk Viseforum, heretter kalt Viseforum vedlagt denne avtale.
  2. Mønsteravtalen gjelder for perioden 1.1.2017–31.12.2019, og løper deretter videre for ett nytt år av gangen med mindre Viseforum, på vegne av de tilsluttede lagene, eller Kopinor sier opp avtalen innen seks måneder før utløpet av avtaleperioden. Samarbeidsavtalen gjelder for samme tidsrom som mønsteravtalen.
  3. Viseforum påtar seg å informere om avtalen og anbefale sine medlemmer å inngå avtalen, og å administrere avtaleinngåelser, oppsigelser og fakturering av det enkelte lag.
  4. For kopiering og bruk i henhold til denne avtalen betaler lisenstaker et årlig vederlag på 166,49 kr i grunnbeløp, i tillegg til 30,10 kr per spillende medlem (2017-priser), jf. mønsteravtalens § 16. Beløpet indeksreguleres hvert år, jf. mønsteravtalens § 17.
  5. Lagene faktureres av Viseforum innen 1. april hvert år i henhold til antall medlemmer per 15. januar med 30 dagers betalingsfrist, jf. § 18 i mønsteravtalen. Viseforum vil deretter rapportere til Kopinor totalt antall lag og medlemmer som er tilsluttet avtalen innen 15. mai hvert år. 
  6. Kopinor fakturerer Viseforum med forfall tidligst per 30. juni hvert år med 30 dagers betalingsfrist.
  7. Partene vil aktivt samarbeide om informasjonstiltak rundt avtalen, herunder informere på nettsider, med mål om størst mulig oppslutning om avtalen og økt kunnskap om opphavsrett og notekopiering.
  8. Viseforum kan reforhandle mønsteravtalen, herunder vederlaget, på vegne av tilsluttede lag, med virkning for nye avtaleperioder, jf. mønsteravtalen § 20.
  9. Dersom forhandlinger om forlengelse eller reforhandling av mønsteravtalen ikke fører til enighet, kan hver av partene kreve mekling etter åndsverkloven § 38.

Denne avtalen foreligger i to eksemplar, ett til hver av partene.

Oslo, 31. desember 2017

For Norsk Viseforum

Per-Arne Brunvoll (sign.)
Styreleder

Oslo, 8. januar 2018

For Kopinor

Yngve Slettholm (sign.)
Administrerende direktør