Samarbeidsavtale mellom Norsk Sangerforum og Kopinor

om mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale i virksomheten til kor som er medlem av Norsk Sangerforum

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

  1. Partene har forhandlet fram en mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i kor som er medlem av Norsk Sangerforum, vedlagt denne avtale. 
  2. Mønsteravtalen gjelder for perioden 1.1.2018–31.12.2019, og løper deretter videre for ett nytt år av gangen med mindre Norsk Sangerforum, på vegne av de tilsluttede korene, eller Kopinor sier opp avtalen innen seks måneder før utløpet av avtaleperioden. Samarbeidsavtalen gjelder for samme tidsrom som mønsteravtalen.
  3. Norsk Sangerforum påtar seg å informere om avtalen og anbefale sine medlemmer å inngå avtalen, og å administrere avtaleinngåelser, oppsigelser og fakturering av det enkelte kor.
  4. For kopiering og bruk i henhold til denne avtalen betaler lisenstaker et årlig vederlag på 168,56 kr i grunnbeløp, i tillegg til 30,47 kr per medlem (2018-priser), jf. mønsteravtalens § 16. Beløpet indeksreguleres hvert år, jf. mønsteravtalens § 17. 
  5. Korene faktureres av Norsk Sangerforum innen 1. april hvert år i henhold til antall medlemmer per 1. januar, med 30 dagers betalingsfrist, jf. § 18 i mønsteravtalen. Norsk Sangerforum vil deretter rapportere til Kopinor totalt antall kor og medlemmer som er tilsluttet avtalen innen 15. mai hvert år. 
  6. Kopinor fakturerer Norsk Sangerforum med forfall tidligst per 30. juni hvert år med 30 dagers betalingsfrist. 
  7. Partene vil aktivt samarbeide om informasjonstiltak rundt avtalen, herunder informere på nettsider, med mål om størst mulig oppslutning om avtalen og økt kunnskap om opphavsrett og notekopiering. 
  8. Norsk Sangerforum kan reforhandle mønsteravtalen, herunder vederlaget, på vegne av tilsluttede kor, med virkning for nye avtaleperioder, jf. mønsteravtalen § 20. 
  9. Dersom forhandlinger om forlengelse eller reforhandling av mønsteravtalen ikke fører til enighet, kan hver av partene kreve mekling etter åndsverkloven § 38. 

Denne avtalen foreligger i to eksemplar, ett til hver av partene.

Oslo, 28. november 2017

For Norsk Sangerforum

Jon Olsen (sign.)
Daglig leder

Oslo, 23. november 2017

For Kopinor

Yngve Slettholm (sign.)
Administrerende direktør