Avtale om fotokopiering o.l. av opphavsrettslig beskyttet materiale

i kor, korps, orkestre, ensembler o.l.

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

mellom

[ensemblets navn]

på den ene siden
og

Kopinor  

på vegne av medlemmene i Den Norske Fagpresses Forening, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forbundet Frie Fotografer, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere og Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner

på den andre siden.

AVTALENS OMRÅDE
§ 1
Avtalen omfatter kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i lisenstakers virksomhet. Med lisenstaker menes det koret, korpset, orkestret eller ensemblet o.l. som har inngått denne avtalen.

Avtalen medfører ingen begrensninger i den rett til kopiering som følger av åndsverkloven kap. 2, se særlig § 9 (kopiering fra lover, forskrifter, rettsavgjørelser o.l.), § 12 (eksemplarfremstilling til privat bruk) og § 22 (sitater), eller kopiering som skjer etter avtale direkte med opphavsmann og utgiver eller representant for disse.

§ 2
På de vilkår som fremgår av denne avtalen, får lisenstaker rett til kopiering av beskyttet materiale til papir og transparent (eventuelt dias) samt for bruk med videoprojektor fra norske og utenlandske publikasjoner hvis rettighetshavere etter lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk samt konkurranserettslige regler representeres av Kopinor eller som Kopinor iflg. åndsverkloven §§ 13b og 14, jf. § 36, kan inngå bindende avtale for.

Tillatelsen omfatter bare kopiering til papir, lysark (transparent) og lysbilder (dias) samt for bruk med videoprojektor, jf. § 4 tredje ledd.

Avtalen gir ikke rett til å lydfeste musikk eller å kopiere bevegelig film, videogram eller digitale eksemplar av datamaskinprogrammer. 

NAVNGIVELSE AV OPPHAVSMANN M.M.
§ 3
Avtalen gjør ingen endring i plikten til å navngi opphavsmannen eller fotografen, jf. åndsverkloven § 3 og § 43a tredje ledd. Verkets tittel og kilden skal likeledes angis. Kilde kan eventuelt angis ved ISBN-, ISMN- eller ISSN-nummer.

DEFINISJONER
§ 4
Med BESKYTTET MATERIALE menes i denne avtalen litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, jf. åndsverkloven § 1, fotografiske bilder, jf. åndsverkloven § 43a, og katalogarbeider jf. åndsverkloven § 43. Avtalen omfatter derved kopiering fra utgitt materiale i form av skrifter; tegninger og grafiske fremstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller teknisk art; kart; avbildninger av maleri, skulptur og annen billedkunst, bygningskunst og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, såvel av forbildet som av selve verket; noter med og uten tekst; fotografiske verk og bilder, samt formular, tabeller, kataloger og lignende arbeider som sammenstiller et større antall opplysninger.

Med PUBLIKASJON menes i denne avtalen eksemplar av beskyttet materiale som etter åndsverkloven § 8 annet ledd regnes som utgitt, det vil si at eksemplar med henholdsvis opphavsmannens, fotografens eller katalogfrembringerens samtykke er brakt i handelen eller på annen måte spredt blant allmennheten, herunder tilgjengeliggjort på internett, samt offentliggjorte noter og dramatiske verk offentliggjort i skriftlig form eller inntatt i distribusjonsarkiv, og kopi, avskrift eller utskrift av slike eksemplar. Et alminnelig tilgjengelig særtrykk fra en publikasjon regnes i forhold til denne avtalen alltid som egen publikasjon.

Med KOPIERING menes i denne avtalen eksemplarfremstilling som skjer ved hjelp av fotografiske, xerografiske, digitale eller lignende metoder, herunder skrivere og utgående telefaks, men kun til papir og lysark eller lysbilder eller for bruk med videoprojektor, jf. § 2 annet ledd. Dette innbefatter eksemplarfremstilling av master for stensil, eksemplarfremstilling ved avtegning, avskrift, utskrift fra elektronisk datalager i den utstrekning Kopinor skal gi samtykke, stensilering, offset-trykking e.l. og fremstilling av eksemplar på microfiche o.l., men ikke annen fotografisk avbildning. Som ledd i den tekniske prosess for kopiering kan det fremstilles digitale eksemplar, men slike eksemplar kan ikke med hjemmel i denne avtalen utnyttes på annen måte enn for fremstilling av papirkopier eller lysark eller for projisering ved bruk av videoprojektor.

Med KOPI menes i denne avtalen ethvert eksemplar som er fremstilt ved kopiering.

Med KOPISIDE menes en kopi i A4-format eller mindre, mens kopier i A3-format regnes som to kopisider osv. Hvis det går inn flere notesider, boksider, tidsskriftsider eller presseklipp på én A4-side, regnes hver kopierte noteside, hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. Hvis en noteside, bokside, tidsskriftside eller et presseklipp med originalformat A4 eller mindre er forstørret opp, for eksempel av hensyn til personer med lesevansker, regnes fortsatt hver kopierte noteside, bokside, tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside.

Med NOTESAMLING menes samling av musikkverk med eller uten tekst.

Med ENKELTNOTE menes en publikasjon av et enkeltstående musikkverk med eller uten tekst.

Med PARTITUR menes noter for større ensembler der stemmene er oppført under hverandre. Begrepet omfatter både fullt og redusert (condensed) partitur.

Med enkeltstemme menes et noteeksemplar til bruk for den enkelte utøver i et instrumentalensemble.

Et NOTESETT er en utgivelse, for instrumentalensembler, av en enkeltnote/notesamling bestående av partitur og samtlige enkeltstemmer som er nødvendig for fremføring av verket/verkene.

Med SUPPLEMENTSNOTER TIL NOTESETT menes enkeltstemmer utover det antall som inngår i notesettet, og som er nødvendige for instrumentalensemblets besetning.

Med arbeidskopi menes en kopi for notater og aktiv bruk, samt kopi som brukes for å forenkle overgang fra notehefte/noteblad til praktisk bruk/arbeid med noten, herunder blaing.

Med PRESSEKLIPP menes stoff fra periodiske publikasjoner, dog ikke fra vitenskapelige tidsskrift.

HVEM KAN KOPIERE?
§ 5
Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan kopiering utføres av lisenstaker, note-/materialforvaltere, dirigent, eller andre med særlig tilknytning til lisenstakers virksomhet.

HVORDAN KAN KOPIER BENYTTES?
§ 6
Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til, kjøp av utgitt materiale. Kopiering kan således bare skje når det ikke er rimelig eller naturlig å anskaffe materialet fra forhandler, bokhandel, billedarkiv mv.

§ 7
Kopiering skal bare skje til bruk innenfor lisenstakers virksomhet.

Presseklipp og samling av presseklipp som kopieres i henhold til denne avtalen, kan benyttes til utsendelse til eksterne forbindelser når kopiene inneholder en omtale av lisenstakers virksomhet eller aktuelle spørsmål i tilknytning til lisenstakeren og kopiene er gratis for mottaker. (Se § 16 annet ledd om informasjon til mottaker.)

Kopier av presseklipp tatt i medhold av denne avtalen kan ikke brukes i reklameøyemed, verken som enkelteksemplar eller ved salg eller distribusjon i samband med reklameopplegg.

§ 8
Under hensyntagen til begrensningsreglene i §§ 12 til 14 kan det i medhold av denne avtalen også kopieres for deltakere i undervisning som arrangeres av lisenstakeren, herunder enkeltundervisning og/eller gruppeundervisning. 

§ 9
Til lisenstakers administrative virksomhet kan det tas nødvendige kopier til utlevering til utenforstående når dette skjer som ledd i lisenstakers saksbehandling overfor samarbeids- eller kontraktspartner, offentlig organ o.l.

§ 10
Avtalen gir ikke rett til kopiering som har et forlagsmessig preg, selv om det skjer bare for lisenstakers medlemmer.

Benyttelse av kopier i publikasjoner som fremstår som selvstendige produkter med eget navn, egen redaktør osv., vil være forlagsmessig fremstilling.

§ 11
Lisenstaker som ønsker å foreta forlagsmessig fremstilling for ekstern eller intern bruk er, uten hensyn til denne avtalen, henvist til å inngå nødvendig avtale om klarering av rettigheter direkte med vedkommende rettighetshavere eller representant for disse, jf. § 15.

KOPIERINGENS OMFANG
§ 12
Til den enkelte kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 25 sider fra en enkelt bok eller lignende publikasjon (herunder læreverk med eller uten noter). Dog kan det alltid fra én og samme publikasjon kopieres en hel novelle, et helt kapittel eller lignende avsnitt av en roman, eller en hel scene av et skuespill.

Fra en enkelt bok eller lignende publikasjon som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver, kan det tilsvarende kopieres inntil 30 %. Før retten til kopiering ut over rammen i første ledd benyttes, må lisenstaker ved skriftlig henvendelse til utgiveren forsikre seg om at tittelen ikke innen rimelig tid kan skaffes ved behovstrykking (publishing on demand) e.l. (Se for øvrig § 15 om Kopinors klareringstjeneste.)

Fra enkeltnoter som ikke er arrangert for korps, orkester, kor eller andre musikkensembler, og fra notesamlinger, kan det, under hensyntagen til § 6, kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon. Dog kan det alltid fra én og samme publikasjon kopieres en hel sats når publikasjonen er på minst 12 sider. Se for øvrig § 13 vedr. kopiering av arbeidskopier og supplementsnoter.

§ 13
Det kan for korps, orkestre og andre instrumentalensembler fremstilles arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter. Det kan ikke fremstilles flere arbeidskopier av en enkeltstemme enn det antall som finnes i ensemblets originale notesett. Det kan videre fremstilles en arbeidskopi av partitur til dirigent for intern bruk i ensemblets virksomhet. Videre kan det fremstilles enkelte eksemplar av supplementsnoter til notesett. Arbeidskopier av partitur kan utleveres dommere i forbindelse med konkurranser, og disse notene skal destrueres når konkurransen er avsluttet.        

Det kan for kor og andre vokalensembler fremstilles arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter. Det kan ikke fremstilles flere arbeidskopier enn det antallet originaler ensemblet har ervervet (evt. har bestilt).

§ 14
Fra periodisk publikasjon kan det kopieres uten de begrensninger som er nevnt i § 12. Det samme gjelder for brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon.

Fra ett enkelt nummer av et vitenskapelig tidsskrift, dvs. tidsskrift av vitenskapelig art som omhandler forskning og forskningsresultater, kan det likevel ikke kopieres mer enn to artikler til en enkelt person i løpet av ett år.

KOPINORS KLARERINGSTJENESTE
§ 15
Dersom lisenstaker har behov for å fremstille eksemplar ut over det som er tillatt etter denne avtalen, anbefales denne å ta kontakt med Kopinors klareringstjeneste. Kopinor plikter etter beste evne å medvirke til at det gis tillatelse fra opphavsmann, evt. fotograf og utgiver.

Dersom avtale om klarering må inngås direkte mellom lisenstaker og rettighetshaveren(e) eller representant for disse, skal Kopinor bistå ved inngåelse av avtale dersom en av partene ønsker det.

LISENSTAKERS VARSLINGS- OG INFORMASJONSPLIKT
§ 16
Lisenstaker forplikter seg til å sørge for at de personer som har rett til å kopiere etter denne avtalen, er orientert om bestemmelsene i avtalen.

Lisenstaker skal videre sørge for at mottakere av eksternt distribuerte presseklipp (jf. § 7 annet ledd) er orientert om at videre kopiering av det utsendte materialet ikke er dekket av lisenstakers avtale.

§ 17
Når det varsles på forhånd, kan Kopinor besøke lisenstakers virksomhet for å få informasjon om kopieringsrutinene og derigjennom innsyn i hvordan bestemmelsene i denne avtalen praktiseres.

STATISTISKE UNDERSØKELSER 
§ 18
Kopinor har rett til å foreta undersøkelse av lisenstakers kopiering for å fastsette antall vederlagspliktige kopisider. En undersøkelse skal også kunne gi et rimelig grunnlag for fordeling av midler mellom de rettighetshavere som Kopinor representerer.

§ 19
En eventuell undersøkelse skal foretas ved hjelp av et uavhengig statistisk byrå. Kopinor dekker utgiftene til bruk av uavhengig statistisk byrå. Lisenstaker plikter å medvirke til slik undersøkelse.

§ 20
Kopinor plikter å påse at opplysninger om lisenstakers lovlige kopiering behandles fortrolig. Opplysningene kan imidlertid gis videre i anonymisert form som grunnlag for betaling eller fordeling av kopivederlag.

VEDERLAG
§ 21
Ved inngåelse av avtalen fastsettes det årlige kopivederlaget med utgangspunkt i en tariff utarbeidet av Kopinor.  

§ 22
Det årlige vederlaget justeres av Kopinor per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober f.å. til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år. Kopinor skal i rimelig tid før avtalens oppsigelsesfrist informere lisenstaker om eventuelle endringer (ut over KPI) som vil få konsekvenser for betalingen.

§ 23
Det årlige vederlaget forfaller normalt til betaling per 30.06. Kopinor fakturerer lisenstaker.

§ 24
Ved forespørsel fra Kopinor forplikter lisenstaker seg til å oppgi de siste oppdaterte medlemstallene mv. for beregning av det årlige vederlaget.

VARIGHET, REFORHANDLING, OPPSIGELSE OG OPPHØR AV AVTALEN
§ 25
Avtalen omfatter kopiering i inneværende kalenderår. Hvis ikke avtalen sies opp innen 3 – tre – måneder før kalenderårets slutt gjelder avtalen for ett nytt år av gangen, med samme oppsigelsesfrist.

§ 26
Ved vesentlig mislighold av avtalen gjelder en frist på 30 dager for retting. Avtalen kan deretter heves med øyeblikkelig virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunnlaget.

Ved heving er lisenstaker pliktig til umiddelbart å varsle sine medlemmer om hevingen og om at all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke er tillatt i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere, må opphøre fra hevingstidspunktet.

ERSTATNING
§ 27
Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

Lisenstaker er ikke erstatningsansvarlig for tilsatte og andres kopiering i strid med begrensnings­reglene når kopieringen ikke skjer til bruk i virksomheten.

§ 28
Kopinor er etter åndsverkloven § 37 annet ledd forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som lisenstaker måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere som ikke er representert av Kopinor på det tidspunkt kravet oppsto, forsåvidt kravene gjelder kopiering som er betalt for og utført i overens-stemmelse med denne avtalens bestemmelser.

Hvis krav mottas, skal lisenstakeren straks avvise kravet og henvise det til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

Etter avtale mellom partene kan Kopinor dekke lisenstakers saksomkostninger i forbindelse med en rettstvist.

§ 29
Ved uhjemlet kopiering hos lisenstaker kan Kopinor kreve erstatning av eller reise søksmål mot lisenstaker på egne vegne og på vegne av medlemmer i de organisasjonene som Kopinor representerer, hvis verk eller publikasjoner er blitt ulovlig kopiert.

De nevnte medlemmer har imidlertid ikke fraskrevet seg retten til selv å reise søksmål mot lisenstaker hvis det kopieres i strid med eller uten hjemmel i denne avtalen.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 30
Lisenstaker og Kopinor har hver for seg rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 31
Dersom det i avtaleperioden vedtas nye lovbestemmelser som vedrører reglene for kopiering av beskyttet materiale, skal disse gjelde så langt de er forenlig med denne avtalen. Kopinor skal opplyse lisenstaker skriftlig om vedtakelse av slike bestemmelser.

TVISTELØSNING
§ 32
Tvist mellom avtalepartene om avtalens forståelse eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avtale mellom partene vedrørende kopiering, skal i avtaleperioden først søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører ikke slike forhandlinger frem, kan hver av partene bringe saken inn for domstolene.

Partene vedtar Oslo Tingrett som rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtale, jf. tvisteloven § 4-6.

Partene kan hver for seg begjære mekling etter åndsverkloven § 38.

 

Denne avtalen er opprettet i 2 – to – eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.