Strategidokument

Kopinor skal være en drivkraft i det kulturelle kretsløpet.

Strategidokument

Vedtatt av styret 20. juni 2011
Revidert 8. juni 2015

Samhold i det lange løp

Kopinor ble opprettet i 1980 som konsekvens av en teknologisk nyvinning: fotokopiering. Rettighetshaverne trengte en organisasjon som kunne ivareta deres interesser og brukerne hadde behov for enkel klarering av rettigheter knyttet til den nye teknologien.

Gjennom sterk vekst på 1980- og -90-tallet ble Kopinor ledende på sitt område i verden, og ingen kunne konkurrere når det gjaldt innkrevd vederlag per capita. Suksessen skyldtes både engasjerte medarbeidere, god ledelse, sterke og representative medlemsorganisasjoner, tidsmessig lovgivning og godt organiserte forhandlingsmotparter. Også internasjonalt engasjement og politisk arbeid har vært viktige kjennetegn og suksessfaktorer for Kopinor.

Allikevel er nok det unike organisatoriske samholdet mellom rettighetshaverne den viktigste forklaringen på den positive utviklingen. Vel er Kopinors tidlige historie rik på uro og stridig­heter, ikke minst når mange nye millioner skulle fordeles mellom medlems­organisa­sjonene. Men etter stridighetene ble ny tillit opprettet, og ingen medlemmer har i det lange løp ansett seg tjent med å stå utenfor fellesskapet. At slagene i Kopinors første år ble utkjempet på kammerset mens man stod samlet utad, var organisasjonens fremste styrke.

Alt i 1988 vedtok representantskapet at Kopinor skulle arbeide med ”reproelektronisk kopiering”. Etter hvert som kopimaskinene ble digitale og internett et faktum, kunne administra­sjonen i 1999 utarbeide et grundig drøftingsnotat som førte til et fornyet vedtak i 2000: ”Inngåelse av generelle avtaler om digital kopiering skal være et arbeidsområde for Kopinor”.

Det var først ved lovendringen i 2005 at avtalelisensbestemmelser for digital kopiering ble innført, og siden da har vi tatt skrittet inn i den digitale virkeligheten. I dag åpner så å si alle Kopinors avtaler for digital bruk, mens mange av rettighetshavernes egne forretnings­modeller fortsatt er i utvikling. I arbeidet med digitale strategier er det blant våre medlemmer ulike oppfatninger av Kopinors rolle – og ulike forventninger til oss.

På bakgrunn av dette er det nødvendig at Kopinor fortsatt utvikler seg gjennom konsensus og samarbeid, og at vi framstår som gjenkjennelige i endrings­prosessene. I møte med brukere og kunder er Kopinors brede representativitet fortsatt vår fremste styrke. Ekstern motstand opplever vi stadig, også internasjonalt gjennom et sterkt press mot opphavsretten og de ordningene som er etablert i Norge. Å håndtere presset og imøtegå kritikk på en konstruktiv måte krever langsiktig arbeid og strategisk kommunikasjon på mange nivåer.

Utviklingen har vist at Kopinor også i den digitale tid er en relevant organisasjon som fyller viktige oppgaver. Vi skal fortsatt være en samlende og viktig organisasjon for norske rettighetshavere – en drivkraft i det kulturelle kretsløpet. Det krever endringsvilje og gjennomføringskraft, både hos ansatte, tillitsvalgte og medlemsorganisasjoner.

8. juni 2015

Yngve Slettholm
adm. direktør


Formål

(Fra Kopinors vedtekter)

Kopinor er en forvaltnings- og interesseorganisasjon som representerer rettighetshavere til åndsverk mv.

Kopinors formål er å sikre de økonomiske og ideelle rettigheter til opphavsmenn og andre rettighetshavere ved å forvalte rettigheter på ikke-eksklusivt grunnlag hvor medlemmene finner det hensiktsmessig.

Kopinor er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

Kopinor skal:

  • forvalte rettigheter ved å inngå avtaler om kopiering og annen utnyttelse av opphavsrettslig beskyttede verk og arbeider så langt vedkommende medlemsorganisasjon ikke tar forbehold og innkreve og fordele vederlag for slik utnyttelse
  • inngå avtaler med organisasjoner for utenlandske rettighetshavere om forvaltning, innkreving og fordeling som nevnt i første punkt
  • gjennomføre andre tiltak som fremmer rettighetshavernes interesser


Visjon

Kopinor skal være en drivkraft i det kulturelle kretsløpet

Visjonen skal være inspirerende for alle med tilknytning til Kopinor og gi retning i arbeidet, både strategisk og operativt. Visjonen er relevant for alle Kopinors roller.


Verdier

  • Grundighet
  • Helhetstenkning
  • Fornyelse

Disse verdiene har preget Kopinor helt siden starten og gjenspeiler tydelig hvem vi er og hvem vi ønsker å være også i framtiden. De er styrende for atferden vår, både hvordan vi opptrer i forhold til hverandre og overfor omverdenen.


Virksomhetsidé

Kopinor tilbyr attraktive løsninger for bruk av utgitte åndsverk.

Gjennom videreutvikling av dagens virksomhet og aktiv utvikling av nye tjenester skal Kopinor sikre inntekter til rettighetshaverne, slik at nye verk kan bli skapt og utgitt.


Roller

  • Kopinor skal være en kompetent og nytenkende forvalter av rettighetshavernes økonomiske og ideelle interesser.
  • Kopinor skal være en etterrettelig og framtidsrettet tilbyder av gode løsninger. 
  • Kopinor skal være en tydelig og aktiv samfunnsaktør som fremmer rettighetshavernes interesser, både nasjonalt og internasjonalt.

Kopinors virksomhet innebærer en bredde i oppgaver og interesser som krever ryddighet i håndteringen av de ulike rollene. Utgangspunktet i formålsparagrafen er at Kopinor er en organisasjon som representerer rettighetshavere til åndsverk, noe som gir oss et spesielt ansvar. Kopinor skal både fremme rettighetshavernes interesser, samordne og representere medlemsorganisasjonene i forhandlinger, forvalte rettigheter og fordele vederlag.