Vedtekter

Vedtatt på konstituerende representantskapsmøte i Kopifag den 30. april 1980 og endret av representantskapet den 10. januar, 17. mars og 14. juni 1983, 24. januar, 18. juni og 12. september 1986, 3. april 1987, 1. desember 1988, 14. april 1989, 10. april 1997, 3. april 2001, 13. april 2004, 28. mars 2006, 22. april 2009 og 30. november 2011.

Navneendring fra Kopifag til Kopinor ble vedtatt den 17. mars 1983.

§ 1 FORMÅL

Kopinor er en forvaltnings- og interesseorganisasjon som representerer rettighetshavere til åndsverk mv.

Kopinors formål er å sikre de økonomiske og ideelle rettigheter til opphavsmenn og andre rettighetshavere ved å forvalte rettigheter på ikke-eksklusivt grunnlag hvor medlemmene finner det hensiktsmessig.

Kopinor er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2 OPPGAVER

Kopinor skal:

 • forvalte rettigheter ved å inngå avtaler om kopiering og annen utnyttelse av opphavsrettslig beskyttede verk og arbeider så langt vedkommende medlemsorganisasjon ikke tar forbehold
 • innkreve og fordele vederlag for slik utnyttelse som nevnt i første punkt
 • inngå avtaler med organisasjoner for utenlandske rettighetshavere om forvaltning, innkrevning og fordeling som nevnt i første punkt
 • gjennomføre andre tiltak som fremmer rettighetshavernes interesser

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3–1
Organisasjoner som på vegne av sine medlemmer kan slutte avtaler om kopiering og annen utnyttelse av medlemmenes verk og arbeider, kan søke om medlemskap i Kopinor.

Opphavsmannsorganisasjoner må oppfylle åndsverklovens krav til å utløse avtalelisens. Utgiverorganisasjoner må innenfor sitt område representere en vesentlig del av utgiverne til de verk som brukes i Norge.

Ved disponering av vederlagsmidler innkrevd i medhold av avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven er medlemsorganisasjonene forpliktet til å likebehandle utenforstående og organiserte rettighetshavere.

Representantskapet kan vedta nærmere retningslinjer for opptak av medlemmer.

§ 3–2
Søknad om medlemskap avgjøres av representantskapet med 2/3 flertall. Ved opptak av nye medlemmer skal representantskapet fastsette en inntredelsesavgift.

Vedtak om opptak etter første ledd gis virkning fra 1. januar påfølgende år. Nye medlemmer anses automatisk bundet av alle relevante avtaler og retningslinjer på lik linje med eksisterende medlemmer.

§ 3–3
Oppsigelse av medlemskap skjer med minst seks måneders varsel og gjelder fra 1. januar året etter. En organisasjon som har sagt opp sitt medlemskap, blir ikke bundet av avtaler som inngås av Kopinor i oppsigelsestiden, men er bundet av allerede inngåtte avtaler til disse utløper.

§ 4 KOPINORS ORGANER

Organene i Kopinor er representantskapet (§ 5), styret (§ 6), arbeidsutvalget (§ 6–4), fordelingsnemnda (§ 7), valgkomiteen (§ 8) og voldgiftsretten (§ 9).

§ 5 REPRESENTANTSKAPET

§ 5–1
Hver medlemsorganisasjon oppnevner én representant med vararepresentant til Kopinors representantskap. Vararepresentanter har møte-, tale- og forslagsrett. Medlemsorganisasjonene sender skriftlig melding til Kopinor om hvem som er oppnevnt. Oppnevnelsen gjelder til den blir skriftlig trukket tilbake. En medlemsorganisasjon kan gi en representant for en annen medlemsorganisasjon fullmakt til å representere seg i det enkelte møtet. Én representant kan ha inntil to slike fullmakter.

§ 5–2
Det avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det ene møtet avholdes hvert år innen 1. mai og er Kopinors årsmøte. Det andre møtet avholdes senest 1. desember og er Kopinors budsjettmøte.

Representantskapet sammenkalles for øvrig etter begjæring fra styret, fordelingsnemnda, revisor eller minst tre medlemsorganisasjoner. Representantskapet kan foreta suppleringsvalg.

§ 5–3
Representantskapet innkalles skriftlig med minst åtte ukers varsel.

Medlemsorganisasjonene og representantskapets medlemmer kan fremme forslag til saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet. Slike forslag må være innkommet til Kopinor minst seks uker før møtet skal finne sted.

Senest tre uker før møtet skal finne sted, sendes det ut sakliste og saksdokumenter til representantskapets medlemmer og medlemsorganisasjonene. Styret fastsetter sakliste.

Ekstraordinære representantskapsmøter innkalles skriftlig med minst tre ukers varsel. Sakliste og saksdokumenter følger innkallingen.

§ 5–4
Representantskapsmøtet ledes av ordføreren eller varaordføreren, valgt på foregående årsmøte. Ved eventuelt forfall kan representantskapet velge en annen møteleder. Det kan ikke treffes vedtak om saker som ikke står på saklisten. Med mindre annet fremgår av vedtektene, fattes vedtak med alminnelig flertall. Ved valg anses den valgt som får flest stemmer. Det skal føres møteprotokoll.

Styrets og fordelingsnemndas medlemmer har tale- og forslagsrett i representantskapet.

Daglig leder og fordelingsnemndas sekretær har møte- og talerett.

§ 5–5
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede eller er representert ved fullmakter.

Dersom representantskapet ikke er beslutningsdyktig, innkalles medlemmene skriftlig til ekstraordinært møte med to ukers varsel der vedtak kan fattes av de frammøtte etter ellers gjeldende regler.

§ 5–6
Representantskapet har følgende hovedoppgaver:

 1. kontrollere styrets og fordelingsnemndas virksomhet
 2. godkjenne regnskap og fastsette budsjett
 3. velge medlemmer til styret, fordelingsnemnda og valgkomiteen

§ 5–7
Årsmøtet skal behandle:

 1. konstituering og valg av to personer til å undertegne protokollen
 2. godkjenning av protokoll fra foregående representantskapsmøte
 3. styrets årsberetning
 4. revidert regnskap
 5. a) valg av representantskapets ordfører og varaordfører
  b) valg av styrets leder
  c) valg av medlemmer til styre, herunder nestleder
  d) valg av medlemmer til fordelingsnemnda, herunder leder og nestleder
  e) valg av valgkomité på fem medlemmer etter forslag fra styret
  f) valg av revisor når dette er aktuelt
 6. oppnevning av voldgiftsrett når dette er aktuelt
 7. andre saker som er nevnt i innkallingen

§ 5–8
Budsjettmøtet skal fastsette Kopinors driftsbudsjett for kommende år, herunder honorar til styret og fordelingsnemnda.

§ 6 STYRET

§ 6–1
Styret er Kopinors øverste organ mellom representantskapsmøtene. Styret leder Kopinors virksomhet med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt representantskapet (§ 5), fordelingsnemnda (§ 7), valgkomiteen (§ 8) og voldgiftsretten (§ 9).

§ 6–2
Styret består av leder og sju medlemmer. De sju styremedlemmene har personlige varamedlemmer.

Styremedlemmene velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling på de sju styremedlemmene skjer på bakgrunn av innstilling fra hver av følgende organisasjoner/grupperinger:

 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • opphavsmannsorganisasjoner innenfor journalistisk virksomhet og kritikk
 • de skjønnlitterære skribentorganisasjoner
 • opphavsmannsorganisasjoner på områdene foto/billedkunst/kunsthåndverk/ illustrasjon og design
 • organisasjoner på musikkområdet
 • Den norske Forleggerforening
 • andre utgiverorganisasjoner

Varamedlemmer velges etter samme fordeling, dog slik at det etter innstilling fra organisasjoner på musikkområdet kan velges to rangerte vararepresentanter.

Leder og samtlige styremedlemmer velges for en periode på ett år.

Styremedlemmene kan ikke instrueres av innstillende organisasjoner/grupperinger.

§ 6–3
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede.

Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall.

I tilfelle stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 6–4
Styret etablerer et arbeidsutvalg bestående av styrets leder, nestleder og ett styremedlem valgt av styret. Leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget til styremedlemmet er valgt.

Utvalget ledes av styrets leder. Det kan forberede styrets arbeid og behandle saker etter fullmakt fra styret. Styret fastsetter retningslinjer for arbeidsutvalgets virksomhet.

§ 6–5
Styret ansetter og fastsetter instruks for daglig leder. To medlemmer av styret tegner i fellesskap Kopinor. Styret meddeler prokura.

§ 6–6
Styret innkalles av lederen med minst sju dagers varsel. Styret skal også innkalles dersom minst to medlemmer krever det. Innkallingen skjer skriftlig og ledsages av sakliste. Det føres referat fra møtene. Innkalling, sakliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for representantskapet, medlemsorganisasjonene og fordelingsnemnda.

§ 6–7
Styret forvalter Kopinors midler i henhold til retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styret fastsetter fordelingen av vederlagsmidler mellom norske og utenlandske rettighetshavere.

§ 6–8
Styret er ansvarlig for at medlemsorganisasjonene gis generell veiledning om hvordan uorganiserte rettighetshaveres interesser kan ivaretas ved disponeringen av vederlagsmidlene, jf. § 3–1 tredje ledd.

§ 7 FORDELINGSNEMNDA

§ 7–1
Fordelingsnemnda består av seks medlemmer.

Fordelingsnemnda mekler og fastsetter vedtak etter § 7–3.

Fordelingsnemnda er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

Det føres referat fra møtene. Referatene gjøres fortløpende tilgjengelig for representantskapet, medlemsorganisasjonene og styret.

Fordelingsnemndas leder innkaller til møter ved behov, minst to ganger i året.

§ 7–2
Både opphavsmanns- og utgiverorganisasjonene skal være representert i fordelingsnemnda, men slik at opphavsmannsorganisasjonene har flertall.

Fordelingsnemnda velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Komiteens forslag skal inneholde ett medlem innstilt fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og ett medlem innstilt fra Den norske Forleggerforening.

Fordelingsnemndas medlemmer kan ikke instrueres av innstillende organisasjoner/grupperinger.

§ 7–3
Fordelingsnemnda er meklingsorgan for medlemsorganisasjonene ved uenighet i fordelingsspørsmål. Oppnås ikke enighet innen en frist som fastsettes av fordelingsnemnda, treffer nemnda vedtak om fordeling. Når tvisten gjelder endelig fordeling av midler, kan en part deretter bringe saken inn for voldgift (§ 9).

§ 7–4
I påvente av en endelig avgjørelse om fordeling kan fordelingsnemnda innstille til styret om at det utbetales et a konto-beløp, jf. retningslinjer fastsatt av representantskapet.

§ 8 VALGKOMITEEN

§ 8–1
Valgkomiteen består av fem medlemmer.

§ 8–2
Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende verv:

 • ordfører og varaordfører i representantskapet
 • styrets leder
 • medlemmer til styret, herunder nestleder, jf. § 6–2
 • medlemmer til fordelingsnemnda, herunder leder og nestleder, jf. § 7–2

Samme person kan ikke sitte både i styret og fordelingsnemnda. Valgkomiteen skal påse at sammenhengende funksjonstid for ordfører og varaordfører i representantskapet, leder og nestleder i styret samt leder og nestleder i fordelingsnemnda normalt ikke skal overstige seks år. Valgkomiteens innstilling skal følge sakspapirene til representantskapsmøtet.

§ 9 VOLDGIFTSRETTEN

§ 9–1
Representantskapet oppnevner en voldgiftsrett bestående av tre medlemmer som skal være sakkyndige i opphavsrett. Ett medlem innstilles av de medlemsorganisasjoner som organiserer opphavsmenn, og ett av utgiverorganisasjonene. Det tredje medlemmet innstilles av de to første og er voldgiftsrettens leder. I tilfelle uenighet innstilles det tredje medlemmet av lederen i Den norske Advokatforening.

§ 9–2
Voldgiftsretten er eneste kompetente domstol i tvister mellom organisasjonene og mellom disse og Kopinor om forståelsen av Kopinors vedtekter, om forvaltningsspørsmål og om fordelingssaker.

§ 9–3
Tvist mellom organisasjoner om fordeling kan først bringes inn for voldgiftsretten etter å ha vært behandlet av fordelingsnemnda (jf. § 7–3). Stevning må være sendt til voldgiftsrettens leder senest 2 måneder etter at partene er gjort kjent med fordelingsnemndas vedtak om fordeling. Etter det tidspunkt skal saken avvises.

Ut over disse bestemmelser skal voldgiftsretten i sitt arbeid anvende reglene i Lov om voldgift.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Representantskapet fatter beslutning om vedtektsendringer med minst 3/4 flertall.

§ 11 OPPLØSNING

Representantskapet fatter beslutning om Kopinors oppløsning med minst 4/5 flertall. Ved oppløsning beslutter representantskapet hvordan Kopinors midler skal disponeres til fremme av opphavsretten og tiltak som støtter skapende virksomhet, utgivelse og formidling knyttet til åndsverk mv.