Kompendier

Kompendier
Kopieringsavtalen åpner bare for at kompendier kan lages på papir, men en løsning for digitale kompendier er nå utviklet.

Du kan lage kompendier innenfor rammen av kopieringsavtalen for universiteter og høgskoler. Her får du vite mer om hvordan du går fram.

Universitets- og høgskolerådet og Kopinor har inngått en protokoll som gir adgang til digital kopiering, men denne retten gjelder ikke forhåndsdefinert kursmateriale (digitale kompendier).

Kopinor har utviklet den nettbaserte tjenesten Bolk, som leverer digitale kompendier. Inntil Bolk tas i bruk, må retningslinjene nedenfor følges, og kompendier kan bare fremstilles på papir.

Mottakere

Kompendiene kan bare fremstilles til studentene for bruk i det aktuelle studiet eller kurset.

Innhold

Kopinoravtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Hvert kompendium kan inneholde:

  • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt. Fra bøker som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid, kan det kopieres inntil 30 %.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år fra samme nummer, dog ikke mer enn 25 % av sidetallet.
  • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.
  • Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): Inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning.

Se også kopieringsavtalen, kapittel 7.

Egenprodusert eller fremmed tekst o.l. kan ikke illustreres med fotografier, tegninger o.l. kopiert fra utgitte publikasjoner når originalillustrasjoner enkelt kan skaffes fra illustratør, bildearkiv o.l. 

Merking av kompendiene

Opphavsmann og andre rettighetshavere skal navngis. Kompendiene skal merkes på en slik måte at det fremgår

  • hvilke deler som er fremstilt etter avtale med Kopinor,
  • at heftet ikke kan utlånes eller overdras til andre.  

Distribusjon og salg

Spredningen av kompendiene kan skje i tilknytning til angjeldende forelesninger, seminarer e.l. eller fra institutt, avdeling eller sentralt utleveringssted ved institusjonen. Institusjonen kan ved kontrakt overlate til andre å forestå sentral utlevering på vegne av institusjonen, for dennes regning og i dennes navn.

Kompendiene skal bare spres til studenter som deltar i det studium som materialet er utarbeidet for, og ikke eksponeres for et allment publikum.

Hvis det skal tas betalt av studenten for materialet ved utlevering, skal betalingen ikke overstige selvkost med tillegg av kopivederlag.

Klarering for utvidet kopiering

Hvis du har behov for å kopiere utover avtalens begrensningsregler, kan Kopinor hjelpe med å klarere rettighetene.