Folkehøgskoler

Gjennom Kopinoravtalen kan folkehøgskolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Dette betyr at du kan

 • fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
 • skanne inn trykt materiale
 • lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
 • ta utskrift av digitalt materiale
 • tilgjengeliggjøre materiale i den enkelte skoles læringsplattform (systematisk deling av kopier mellom skoler er dog ikke tillatt)
 • sende e-post med materiale til ansatte, elever, foresatte o.l.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

I folkehøgskolene kan det til en enkelt ansatt, elev osv. kopieres:

 • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.
 • Fra enkeltnoter som ikke er arrangert for korps, orkester, kor eller andre musikkensembler, og fra notesamlinger, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon. Dog kan det alltid fra én og samme publikasjon kopieres en hel sats når publikasjonen er på minst 12 sider.
  • For korps, orkester eller andre instrumentalensembler kan det fremstilles arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter. Det forutsettes at ensemblet eier/har leid like mange originalnoter/enkeltstemmer av et verk som antall utøvere i ensemblet. Arbeidskopier kan ikke samles inn for arkivering og gjenbruk. Det kan også fremstilles en arbeidskopi av partitur til dirigent for intern bruk i ensemblets virksomhet. Arbeidskopier av partitur kan utleveres dommere i forbindelse med konkurranser, og disse notene skal destrueres når konkurransen er avsluttet. Videre kan det fremstilles enkelte eksemplar av supplementsnoter til notesett.
  • For kor og andre vokalensembler kan det fremstilles arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter. Det forutsettes at ensemblet eier/har leid (evt. bestilt) like mange originalnoter av et verk som antall utøvere i ensemblet. Arbeidskopier kan ikke samles inn for arkivering og gjenbruk.

Kopieringsavtalen gjelder for skolens interne bruk, og digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider. Avtalen gir som hovedregel ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling. Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til anskaffelse av læremidler. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Det er ikke tillatt å kopiere fra engangsmateriale, f.eks. arbeidshefter beregnet på utfylling eller blankett- og tabellsamlinger laget for undervisningsformål.

For mer detaljerte bestemmelser henviser vi til avtalen, som kan hentes nedenfor.

Ideelle rettigheter

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalen

Avtalen er inngått av Folkehøgskolerådet og Kopinor og gjelder for ett år av gangen. Alle landets folkehøgskoler er omfattet.