Statsadministrasjonen

Gjennom Kopinoravtalen kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Avtalen omfatter alle ansatte i statsadministrasjonen (inkl. Forsvaret), Stortinget og domstolene.

Kopiering kan utføres av og for alle ansatte, medlemmer av utvalg, styrer og råd, folkevalgte og andre med særlig tilknytning til virksomheten. Kopiering kan skje til intern bruk i virksomheten og skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. For kopiering i skoler, universiteter og høyskoler (utenom Forsvaret) gjelder egne avtaler.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering

Det kan til en enkelt ansatt, tillitsvalgt osv. kopieres:

  • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer til samme person.
  • Fra aviser, ukeblader, kulturelle og faglige tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.
  • Noter: Inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon. Det er ikke tillatt å kopiere noter til bruk ved offentlig fremføring.

Oppgi kilde!

Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l.

Avtalen løper til 2015

Kopieringsavtalen er forhandlet fram mellom Kopinor og Departementenes servicesenter (DSS) og løper til 31. desember 2015