Kommuner og fylkeskommuner

Lovlig kopiering - enkelt og greit

Gjennom Kopinoravtalen kan kommunene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Dette betyr at du kan

 • fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
 • skanne inn trykt materiale
 • lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
 • ta utskrift av digitalt materiale
 • tilgjengeliggjøre materiale i kommunens interne lukkede nettverk eller den enkelte skoles læringsplattform (systematisk deling av kopier mellom skoler er dog ikke tillatt)
 • sende e-post med materiale til ansatte, elever, foresatte o.l.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Det er egne regler for dagspresse i kommunal administrasjon og drift: Fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering. Disse begrensningene gjelder ikke skolene.

For øvrig kan det til en enkelt ansatt, elev osv. kopieres:

 • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra enkeltnoter og notesamlinger: Inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider. Det kan likevel kopieres en hel sats når publikasjonen er på minst 12 sider.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

Kopieringsavtalen gjelder innenfor kommunens virksomhet (herunder administrasjon og drift) og til bruk i egen undervisningsvirksomhet. Digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider. Avtalen gir som hovedregel ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling. Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til anskaffelse av læremidler eller annet utgitt materiale. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Det er ikke tillatt å kopiere fra engangsmateriale, f.eks. arbeidshefter beregnet på utfylling eller blankett- og tabellsamlinger laget for undervisningsformål.

For mer detaljerte bestemmelser henviser vi til avtalen, som kan hentes nedenfor.

Ideelle rettigheter

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalen

Mønsteravtalen er fremforhandlet av KS og Kopinor og inngås av den enkelte kommune eller fylkeskommune. Avtaleperioden er 2015–2017.

Vederlaget forfaller til betaling 30. juni hvert år og faktureres med minst én måneds forfall. Kopinor sender én faktura til kommunens ordinære postadresse, stilet til kontaktpersonen for avtalen.

 • Skal fakturaen sendes til en annen postadresse eller påføres en annen kontaktperson/referanse? Gi beskjed til regnskap@kopinor.no.