Helseforetak og sykehus

Gjennom Kopinoravtalen kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Alle helseforetak er omfattet av avtale mellom Kopinor og Arbeidsgiverforeningen Spekter

Kopiering kan utføres av og for alle ansatte og andre med særlig tilknytning til virksomheten. Kopiering kan skje til intern bruk i virksomheten og skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering

Det kan til en enkelt ansatt, styremedlem osv. kopieres:

  • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet (maks. 25 sider), men likevel en hel novelle eller et helt kapittel e.l. fra skjønnlitterært verk.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
  • Fra aviser, ukeblader osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.
  • Fra notesamlinger o.l. på mer enn 32 sider: inntil 15%, men maksimalt 10 sider. Se for øvrig avtalens § 14 om adagang til å fremstille arbeidskopier til kor og orkestre.

Oppgi kilde!

Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l.