Norges Musikkorps Forbund

Musikkorps
© Sissel Larsen

Norges Musikkorps Forbund og Kopinor har fremforhandlet en ny kopieringsavtale gjeldende fra og med 2015.

Avtalen gir forbundet og alle NMFs medlemskorps lovlig adgang til fotokopiering, utskrift og digital kopiering fra noter, bøker, tidsskrifter m.m, innenfor avtalte rammer.

Etter avtalen kan kopieringen utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til det enkelte korps eller forbundet. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av korpset eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Kopiering av noter

Avtalen gir adgang til å kopiere noter innenfor visse rammer. Kopiering av korpsnoter forutsetter at korpset har kjøpt hele originale notesett eller originale korpshefter til samtlige utøvere. Notekopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan ikke spres utenfor det enkelte korps’ virksomhet.

Korpsene har slik adgang til notekopiering:

  • Det kan fremstilles arbeidskopier og supplementsnoter fra korpsets originalnoter til intern bruk i korpset. Korpset må ha kjøpt hele originale notesett eller originale korpshefter til samtlige utøvere i korpset.
  • Videre kan det fremstilles inntil 15%, men maksimum 10 sider, fra noter og notesamlinger beregnet på andre besetninger enn korps.
  • Korpset kan lagre kopier av egne originalnoter i eget arkiv, også digitalt. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopiene fjernes fra korpsets arkiv.
  • Det kan fremstilles kopi av partitur til dirigent for intern bruk i korpsets virksomhet og til dommere i forbindelse med konkurranser. Disse notene skal destrueres når konkurransen er avsluttet.

Kopiering av annet materiale

Avtalen gir rett til å kopiere fra publikasjoner som bøker, tidsskrifter, aviser og brosjyrer, samt innhold fra Internett. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av materiale som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

  • Fra bøker (herunder salme- og sangbok) kan det kopieres inntil 15 %, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
  • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer til én enkelt person, men ikke mer enn 25 % av sidetallet .

Oppgi kilde

Opphavsmannen skal navngis på kopiene, og verkets tittel og kilde skal angis.

Ikke medlem?

Musikkorps som ikke er medlem av Norges Musikkorps Forbund, henvises til å inngå egen avtale.