Norges Musikkorps Forbund

Musikkorps
© Sissel Larsen

Gjennom Kopinoravtalen kan musikkorps som er medlemmer av Norges Musikkorps Forbund ta fotokopier og utskrifter uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Etter avtalen kan kopieringen utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til korps eller forbund. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av korpset eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til å kopiere fra publikasjoner som: bøker, tidsskrifter, aviser, brosjyrer og andre gratispublikasjoner, enkeltnoter og notesamlinger. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av materiale som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

Noter

  • Det kan fremstilles arbeidskopier fra korpsets egne originalnoter. Det kan ikke fremstilles flere arbeidskopier av en enkeltstemme enn det antall som finnes i korpsets originale notesett. Det kan videre fremstilles en arbeidskopi av partitur til dirigent for intern bruk i korpsets virksomhet.
  • Videre kan det fremstilles enkelte eksemplar av supplementsnoter til notesett. Med supplementsnoter menes enkeltstemmer utover det antall som inngår i notesettet, og som er nødvendige for korpsets besetning.
  • Arbeidskopier av partitur kan utleveres dommere i forbindelse med konkurranser. Disse notene skal destrueres når konkurransen er avsluttet.
  • Fra enkeltnoter og notesamlinger for andre besetninger enn korps, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.

Annet materiale

  • Fra bøker (herunder sangbok) kan det kopieres inntil 15 %, men maksimum 25 sider.
  • Fra periodiske publikasjoner som aviser, ukeblader og tidsskrifter, samt brosjyrer og publikasjoner for gratis distribusjon kan det kopieres ubegrenset. Fra vitenskapelige tidsskrifter kan det imidlertid bare kopieres inntil to artikler per år fra samme tidsskrift til én enkelt person.

Oppgi kilde

Opphavsmannen skal navngis på kopiene, og verkets tittel og kilde skal angis.

Avtalen løper ut 2014

Kopieringsavtalen er forhandlet mellom Kopinor og Norges Musikkorps Forbund og gjelder til 31. desember 2014. Den gjelder for alle medlemskorps og i forbundets sentrale og regionale administrasjon.