Norges Kristne Råd

Gjennom Kopinoravtalen kan trossamfunn og menigheter ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Avtalen gjelder for de trossamfunn og menigheter som skriftlig har gitt Norges Kristne Råd fullmakt til å inngå avtale på deres vegne.

Etter avtalen er det anledning til å kopiere til bruk i kirkelig administrasjon, i ordinær gudstjenestelig virksomhet og øvrige kirkelige handlinger, i kor, barnehager, aldershjem, diakonale aktiviteter og annet som er en del av fellesrådets virksomhet.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Det kan kopieres:

  • Fra bøker, også salme- og sangbøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel ett kapittel, én novelle e.l.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
  • Fra aviser, ukeblader osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering.

Notekopiering

  • Fra enkeltnoter og notesamlinger kan det kopieres inntil 15 %, men maksimum 10 sider.
  • For organist, solist o.l., samt kor, ensembler, orkestre o.l. kan det imidlertid i spesielle tilfeller kopieres enkelte eksemplar:
    • til bruk ved fremføring i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger
    • som arbeidskopier av egne originalnoter
  • Slik kopiering må imidlertid ikke skje til erstatning for materiale som er alminnelig tilgjengelig for kjøp eller leie og som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Det forutsettes at arbeidskopier fremstilles fra ensemblets egne originalnoter, så fremt noten er alminnelig tilgjengelig for kjøp. Det kan ikke fremstilles flere enkeltstemmer enn det antall som finnes i ensemblets originale notesett.

Oppgi kilde!

Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l.

Avtalen løper til 2016

Kopieringsavtalen er forhandlet mellom Kopinor og Norges Kristne Råd og gjelder til 31. desember 2016. Den gjelder for de trossamfunn og menigheter tilsluttet Norges Kristne Råd som ved erklæring skriftlig har tilsluttet seg avtalen.

Menigheter i Den norske kirke henvises til egen avtale inngått med KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.