Den norske kirke

Kirkeorgel

Gjennom Kopinoravtalen kan kirkens ansatte og tillitsvalgte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Etter avtalen er det anledning til å kopiere til bruk i lokal kirkelig administrasjon, i ordinær gudstjenestelig virksomhet og øvrige kirkelige handlinger, i kor, barnehager, aldershjem og annet som er en del av fellesrådets virksomhet.

Englekor

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Det kan kopieres:

  • Fra bøker, også salme- og sangbøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel ett kapittel, én novelle e.l.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
  • Fra aviser, ukeblader osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering.

Notekopiering

  • Fra enkeltnoter og notesamlinger kan det kopieres inntil 15 %, men maksimum 10 sider.
  • For organist, solist o.l., samt kor, ensembler, orkestre o.l. kan det imidlertid i spesielle tilfeller kopieres enkelte eksemplar:
    • til bruk ved fremføring i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger
    • som arbeidskopier av egne originalnoter
  • Slik kopiering må imidlertid ikke skje til erstatning for materiale som er alminnelig tilgjengelig for kjøp eller leie og som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Det forutsettes at arbeidskopier fremstilles fra ensemblets egne originalnoter, så fremt noten er alminnelig tilgjengelig for kjøp. Det kan ikke fremstilles flere enkeltstemmer enn det antall som finnes i ensemblets originale notesett.

Oppgi kilde!

Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l.

Avtalen løper ut 2015

Kopieringsavtalen er forhandlet fram mellom Kopinor og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og er forlenget til 31. desember 2015. Den gjelder for de fellesråd/menighetsråd med fellesrådsfunksjoner som har gitt KA fullmakt til inngåelse.